Privacy policy

Algemeen

ES Security en zijn wettelijke vertegenwoordigers geven geen garanties, verklaringen of beloften af met betrekking tot:

  • de inhoud van deze website (waaronder – zonder volledig te zijn – garanties, verklaringen of beloften met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor het doel van die inhoud)
  • de inhoud van elke andere website waarnaar verwezen wordt of waartoe toegang verkregen wordt door hypertekstkoppelingen of andere methoden via deze website

De inhoud van sites van derden wordt niet onderschreven of goedgekeurd door ES Security en zijn wettelijke vertegenwoordigers. ES Security en zijn wettelijke vertegenwoordigers hebben ook geen aansprakelijkheid in verband met een van deze sites (waaronder – zonder volledig te zijn – aansprakelijkheid ten gevolge van een aantijging dat de inhoud van de site van een derde inbreuk maakt op een wet of iemands rechten of onzedelijk, lasterlijk of aanstootgevend is).

ES Security en zijn wettelijke vertegenwoordigers garanderen niet dat de inhoud vrij van virussen is. Alle productspecifieke informatie wordt aan ES Security verstrekt door de fabrikanten, die als enigen verantwoordelijk zijn voor de inhoud en nauwkeurigheid van die informatie.

ES Security is niet verantwoordelijk voor tikfouten of andere fouten of weglatingen met betrekking tot prijzen of andere informatie. Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Privacy

Uw privacy is gewaarborgd. ES Security en haar wettelijke vertegenwoordigers verwerken uw (persoons-)gegevens

  1. de acceptatie van uw bestelling
  2. het tegengaan van overkreditering
  3. uitvoering van overeenkomsten met u
  4. relatiebeheer
  5. managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie

(Persoons-)gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ES Security, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan ES Security groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw (persoons-)gegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van ES Security, en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.

Informatie zal u slechts per e-mail of SMS worden gestuurd indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen informatie (meer) wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken. Met betrekking tot informatie verkregen van ES Security kunt u ons een e-mail sturen.

Door de Algemene Voorwaarden van ES Security te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat ES Security:

  1. uw persoonsgegevens laat gebruiken/gebruikt voor credit scoring
  2. informatie over uw kredietwaardigheid verstrekt aan instanties die toezien op kredietbewaking

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht ES Security van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang ES Security geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ES Security bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u ES Security om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Privacy op internet

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. De cookies worden gebruikt om de site en de dienst die wordt aangeboden te verbeteren. Statistische gegevens kunnen aan de webmaster van ES Security worden doorgegeven.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is www.ESSecurity.nl. Hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kan de bezoeker van de website hierna toch onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren.

E-mailadressen

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Overige informatie

Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u ons via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).

Beveiligde server

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.

Alleen met uw toestemming

In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van ES Security, waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de desbetreffende tekst.